Logo

RSS Print

Isbjørnens Projektstøtteordning

Nordisk Film Fonden støtter nytænkende projekter i filmbranchen.

  • Foto: Rokoko

    Foto: Rokoko

Uddeling
Isbjørnens Projektstøtteordning uddeles i størrelsesorden DKK 50.000 og opefter. Konsortier foretrækkes (hvor flere aktører går sammen om et projekt) og gerne flerårige projekter  hvor indsatsen gør en forskel. Fra 2015 arbejder vi hen imod at støtte færre og større projekter. 

Formål
Formålet med Isbjørnens Projektstøtteordning er, at dygtiggøre talenter indenfor filmbranchen og derigennem fremme den gode filmfortælling. Således skal vi skabe en talentmasse, som har kompetencerne til at løse morgendagens udfordringer i forhold til den gode filmfortælling.

Derfor skal vi øge innovationskraften i filmbranchen ved at støtte projekter, der implementerer nye ideer og tiltag som skaber værdi såvel kunstnerisk som teknisk, og som har fokus på talentudvikling. 

Der lægges ved behandlingen særligt vægt på:

  • At der i ansøgningen redegøres for, hvilken fornyelse projektet omhandler (hvori består fornyelsen, hvilken værdi tilfører fornyelsen og hvordan føres det ud i livet).
  • At der er tale om et afgrænset og beskrevet tidsforløb.
  • At der i ansøgningen fremgår klare mål/effektmålinger som evalueringsgrundlag, og at ansøgeren har beskrevet hvorledes evaluering vil blive gennemført.
  • At støtten gør en forskel for vores målgruppe, samt at indsatser som skaber ny viden eller metoder forankres og udbredes, så den kommer endnu flere talenter til gavn.

Der gives ikke støtte til drift af enhver art, ligesom støtte til enkeltpersoner ikke kan komme i betragtning. Der kan ikke ansøges om produktionsstøtte til en film.

Nordisk Film Fonden har blandt andet givet støtte til Fonden Filmtalents projekt: VFX til fremtidens filmfortællinger og støtte til et projekt som handler om Story World Building.  

Ansøgere 
Ansøger skal søge via CVR-nr.

Ansøgning

Der kan søges 2 gange årligt. Yderligere information findes under frister og ansøgninger.

Evaluering
Her finder du/I evalueringsskema for Isbjørnens .projektstøtteordning. Evalueringsskema, regnskab samt afslutningsrapport på max 1 side, indsendes senest 2 uger efter endt projektforløb. Er jeres projekt flerårigt er der krav om statusrapporter jf udbetalingsplanen. 

Husk at en bevilling udbetales på baggrund af de af ansøger oplyste informationer (bevillingsgrundlag), hvilket betyder at sker der ændringer i projektet skal disse oplyses og godkendes af Nordisk Film Fonden såfremt bevillingen ønskes opretholdt.


Du kan finde flere eksempler på tidligere uddelinger fra Isbjørnens Projektstøtteordning her.